Home English About Galleries News

Copyright 2005-2006 Mir Mahmoud Hosseini. All Rights Resereved.

Website Design: Pouya Tavassoli

برای طراحی و بافت یک فرش مراحل متفاوتی وجود دارند که بسیار ظریف و دقیق هستند.
بازآفرینی یک اثر و مطالعه سبکهای مختلف و انگیزه های تاریخی و طراحی فرش که شامل
مطالعه رنگها و همنشینی آنها و رنگ رزی تارهای ابریشم و پشم از جمله مراحل اولیه کار
میباشند. پس از آن مرحله چله کشی و قسمت سخت مهم و ظریف که بافتن فرش است که توسط
حرفه ای ترین های این هنر در ایران انجام میپذیرد
قسمتهای بعدی پرداخت و شور و قاب کشی میباشد. تمام این مراحل تحت نظارت میر محمود
انجام میپذیرد. ابریشم و پشم مواد اولیه بافت هستند. ابریشم یا از چین وارد شده یا از صومعه
سرا آورده در شمال ایران اورده میشوند. پشم در خود ایران وجود دارد و بعضی اوقات هم از
استرالیا وارد میشود. ابریشم خام بدون رنگ است . مواد رنگی از سوییس یا سایر کشورهای
مهم تولید کننده وارد میشود

صفحه سوم صفحه دوم صفحه اول