Home English About Galleries News

Copyright 2005-2006 Mir Mahmoud Hosseini. All Rights Resereved.

Website Design: Pouya Tavassoli

بافت قالی و فرش قدیمی ترین صنایع دستی ایرانیان بوده است. این هنر طی قرنها به
بسیاری از کشورهای جهان صادر شده است. فرشهای ایرانی از کالاهای شیک محسوب
شده و سالنهای کاخها و عمارتهای فرنگیان را می آراستند. تمام صحنها و دیوار کاخها
با فرشهای ایرانی پوشیده شده بود
طرح فرشها در آن هنگام همانند سرامیکهایی بود که دیوارها را مزین ساخته بودند. معماری
کاخهای ایرانی همانند آسمان و در داخل آن با نقاشیهایی که عقاید معنوی آن دوران را
نشان میدادند بود. این نقاشیها با تصویرهایشان داستانهای مذهبی را نمایش میدادند
هنرمندان آن هنگام این تصاویر را روی تعداد زیادی از سرامیک تقسیم میکردند. و
پس از آن این سرامیکها به سقفهای کاخ چسبانیده میشدند. کف با فرش پوشیده میشد
که از طرح و سبک آن سرامیکها ایده گرفته بود. این هنر بافت فرش در میان دیگر
هنرهای باستانی باقی ماند . این هنر در مکانهای متفاوت ایران ادامه میافت و همچنین
علاقه اروپایی هایی که شیفته این فرشهای ایرانی شده بودند موجب حفظ این هنر گردید

صفحه سوم صفحه دوم صفحه اول